Vergunning voor koeltoren ontvangen

Ja! We hebben op 14 juni de omgevingsvergunning voor de koeltoren ontvangen, dus de koeltoren komt op het Emmaplein in Mariarade te staan.
Op 30 juni beginnen we met een deel van het groen weghalen en het graven van vier gaten waarin poeren en cement komen, zodat de koeltoren vast gemaakt kan worden. Als deze werkzaamheden klaar zijn, kan er een afspraak gemaakt worden met Stado om de koeltoren vanaf het ‘Gammaterrein’ naar het Emmaplein te vervoeren en vervolgens te plaatsen. Hopelijk gebeurt dit alles vóór de bouwvak. Het verven kan eventueel na die vakantie plaatsvinden.
Wij hebben als HuurdersBelangenVereniging een zogenaamde Buurtdeal met de gemeente Heerlen; hierin is onder andere afgesproken dat we samen met bewoners uit Mariarade het groen weghalen en de gaten graven. De gemeente zorgt ook voor de ondersteunende buitendienstmedewerkers en voor benodigde materialen en voor de afvoer van het groen. Verder krijgen we worteldoek, kiezel en cement.
Wij zorgen verder voor het onderhoud van het plein met materialen van de gemeente Heerlen.

Indien u op de één of andere manier hulp kunt bieden, dan horen wij dat graag. We zullen u verder op de hoogte houden over vervoer, plaatsing en verven koeltoren.

De feestelijke onthulling vindt plaats tijdens de jaarlijkse buurtdag op 17 september 2017.

Algemene Ledenvergadering 2017

De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2017. Deze wordt gehouden op dinsdag 9 mei in de benedenzaal van Hotel-Café Amicitia aan de Markt te Hoensbroek. De aanvang van de vergadering is om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Agenda
1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016
3. Jaarverslag Secretaris 2016
4. Verslag Kascontrolecommissie
5. Jaarverslag Penningmeester 2016
6. Rooster van aftreden en eventuele voorziening in vacatures
Pauze met koffie en vlaai (ca. 19.45 uur)
7. Rondvraag
8. Sluiting

Wij verheugen ons op uw komst!

Kom ook naar onze themabijeenkomst over onderhoud en veiligheid

Mede op verzoek van veel huurders organiseert het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek (HBVGH) een themabijeenkomst waarbij de thema’s onderhoud (aan woningen, complexen en de woonomgeving) en veiligheid (in uw complex en woonomgeving) aan bod komen. De themabijeenkomst vindt plaats op dinsdag 4 oktober vanaf 19.00 uur in de benedenzaal van Café Amicitia aan de Markt te Hoensbroek.

Er worden presentaties verzorgd door:
– Mw. Mirjam Depondt, directeur-bestuurder Woonpunt
– Dhr. Frank Hoedemakers, hoofd onderhoud Woonpunt
– Dhr. Jo Kleyn, senior sociaal beheer Woonpunt
– Dhr. Patrick van Loon, wijkagent Hoensbroek
– Dhr. Bart Vliegen, gebiedsregisseur Hoensbroek

Na de presentaties is er een pauze ingepland met koffie, thee en vlaai. Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de presentatoren. Bovendien zijn er tijdens de bijeenkomst meerdere medewerkers van Woonpunt aanwezig en kunt u hen vragen stellen.
U bent van harte welkom en wij hopen dan ook op vele aanwezige huurders!

Kijk voor meer informatie op www.hbvgroothoensbroek.nl/tb.

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 2016

Op dinsdag 24 mei vindt vanaf 19.00 uur de Algemene Ledenvergadering van 2016 plaats in Hotel-Café Amicitia te Hoensbroek.

De precieze agenda wordt later bekend gemaakt en uiteraard ontvangen alle leden een uitnodiging, maar houd deze datum alvast vrij in uw agenda.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur.

Ledenwerving 2016

In 2015 waren er ongeveer 700 huurders van Woonpunt Parkstad in het stadsdeel Hoensbroek lid van onze HBV Groot Hoensbroek. Hoe meer leden, des te meer invloed wij hebben richting Woonpunt. U kunt lid worden of blijven door middel van een overschrijving van € 4,- per acceptgiro of via internetbankieren naar girorekening NL101INGB0009068564 t.n.v. HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek, Marktstraat 145, 6431 LN Hoensbroek.

Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Ralf Krewinkel nieuwe burgemeester van Heerlen

Ralf Krewinkel is maandagavond geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Heerlen. Tijdens een buitengewone raadsvergadering kreeg hij de ambtsketen omgehangen en werd de voorzittershamer overhandigd. Ralf Krewinkel werd op 27 mei voorgedragen door de gemeenteraad van Heerlen. Begin juli werd hij door de Kroon benoemd in die functie.

Burgermeester Ralf Krewinkel

Ralf Krewinkel werd geboren in Kerkrade en groeide er op. In 2006 werd hij wethouder in Kerkrade met de portefeuilles WMO, ouderenbeleid, wijkontwikkeling en sociale zaken. Van 3 mei 2011 tot augustus 2015 was hij burgemeester van Beek. Ralf Krewinkel is getrouwd en vader van een zoontje.

Ideeën verzamelen voor besteding bedrag van Onze Buurt

Op zaterdag 25 april organiseerde het bestuur van de HBV Groot Hoensbroek een bijeenkomst om ideeën te verzamelen over de meest optimale besteding van de € 45.000,- die we gewonnen hadden naar aanleiding van onze deelname aan Onze Buurt 2014. Bekijk het onderstaand filmpje voor een verslag van die middag.

Heeft u zelf nog goede ideeën om het bedrag te besteden? Geef het dan door aan ons bestuur (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl), kom langs op ons kantoor of tijdens één van de portiekgesprekken. Kijk voor meer informatie op www.hbvgroothoensbroek.nl/onzebuurt.

In mei en juni zendt L1 een reportage uit over de projecten die in 2012, 2013 en 2014 Onze Buurt wonnen. Wat is er met de tienduizenden euro’s gebeurd? Hebben de prijswinnaars de buurt echt verbeterd? Op 11 en 27 mei en op 6 juni komen de resultaten voorbij om vanaf 17.15 uur.
Bekijk hieronder de promo met o.a. beelden uit Hoensbroek.

Tent in de wijk op zaterdag 25 april

In 2014 won HBV Groot Hoensbroek de ideeënwedstrijd ‘Onze Buurt’ en ontving € 45.000,- om de omgeving van uw woning op te knappen. Waaraan vindt u dat dit geld besteed moet worden?

U bent van harte welkom om uw ideeën te bespreken tijdens ‘Tent in de Wijk’, onder het genot van een gratis consumptie. U vindt ons zaterdag 25 april vanaf 13.00 uur op de parkeerplaats aan de Steenberglaan. Voor de kinderen is er een springkussen.
Er worden formulieren uitgedeeld waarop u uw idee kunt noteren. Vul een formulier in en lever het in bij één van de bestuursleden of op ons kantoor (Marktstraat 145) of stuur uw idee naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.

Portiekenproject Hoensbroek winnaar Onze Buurt 2014!

De wedstrijd Onze Buurt bevordert de leefbaarheid in wijken en dorpen. Voor het beste buurtplan leggen de woningcorporaties verenigd in Ons Limburg een startkapitaal klaar van tienduizenden euro’s. Ze vinden het belangrijk dat mensen in wijken samen werken aan de verfraaiing van de omgeving en onderlinge contacten opzoeken.
Met het project Onze Buurt zoeken zij – geholpen door het Oranje Fonds, de regionale zender L1 en  A & C Media – naar de mooiste, meest sociale, succesvolste en leukste Limburgse wijkinitiatieven.

Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging heeft een idee ingestuurd om portieken en de omgeving van flats door bewoners en verslaafden samen te laten opknappen in het Portiekproject Hoofdstraat West.
Eerder publiceerden wij al dit nieuwsbericht waarin u kon lezen dat ons project tot de beste zes van de 48 inzendingen behoorde en dus de finale had bereikt.

Als slotstuk heeft het bestuur van de HBV haar plannen tijdens een presentatie in het Luciushof te Heerlen mondeling mogen toelichten aan de jury. Bij zo’n mondelinge toelichting horen natuurlijk ook kritische vragen vanuit de jury die eveneens beantwoord moesten worden. Aan deze jury was uiteindelijk de beslissing welke organisatie er op 28 november met de eerste prijs (€ 45.000,-) naar huis zou mogen gaan.

Op vrijdag 28 november volgde dan uiteindelijk de ontknoping. Vol positieve verwachting, maar ook met een verhoogd hartritme, toog een delegatie van ons bestuur en Séverine Louf naar Noord Limburg. De prijs zou worden uitgereikt in het ontmoetingscentrum van de winnaars van vorig jaar in het dorpje Heide (gemeente Venray). Na een welkomstwoord passeerden alle vijf genomineerde projecten nogmaals de revue aan de hand van een presentatie door de voorzitter van de jury, de heer Bert Vrolijk. Na een muzikaal intermezzo  volgde de bekendmaking van de winnaar. De voorzitter van de jury zette uiteen waarom de winnaar de hoofdprijs verdiende en maakte de definitieve uitslag bekend: het portiekenproject in Hoensbroek! De voorzitter van de jury overhandigde de cheque van
€ 45.000,- aan de bestuurders van de HBV.
Wij zijn uiteraard enorm trots en vereerd dat wij de hoofdprijs in de wacht gesleept hebben. Uiteraard zijn ook de bewoners van de complexen aan de Hoofdstraat en Harmoniestraat en de omgeving de winnaars van deze prijs. Wij gaan er nu tegenaan en we starten op korte termijn met gesprekken met de bewoners over wat hun precieze wensen per portiek zijn. We garanderen dat we er iets moois van gaan maken!

Kijk voor ons nieuws over Onze Buurt op www.hbvgroothoensbroek.nl/onzebuurt.