Vanaf midden mei alléén nog spreekuur op donderdag

Vanwege omstandigheden is ons bestuur de laatste maanden flink uitgedund. Daarom hebben wij ervoor gekozen om vanaf midden mei het spreekuur op dinsdagmiddag te laten vervallen en vanaf dan alléén nog een spreekuur op donderdagen aan te bieden. U bent dan van 10.00 uur tot 12.00 uur van harte welkom op ons kantoor aan de Marktstraat 145.
Buiten dit spreekuur zijn we uiteraard bereikbaar via e-mail (bestuur@hbvgroothoensbroek.nl) of telefonisch en per WhatsApp (0624481590). Zo zorgen wij dat we ook in de toekomst bereikbaar blijven voor onze leden.

Daarnaast willen we graag op korte termijn ons bestuur uitbreiden met twee of drie personen. Interesse? Stuur dan een e-mail naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl of bel naar 0624481590.

Bestuursleden gezocht!

De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek is een actieve vereniging die opkomt voor de belangen van de huurders van Woonpunt in het stadsdeel Hoensbroek.
Het bestuur onderhandelt over allerlei huurdersklachten, onderhandelt samen met enkele andere huurdersverenigingen met Woonpunt over beleidszaken, werkt samen met instanties als de Gemeente Heerlen en Alcander, participeert in de diverse buurtstichtingen en de Klankbordgroep Veiligheid Heerlen en is bovendien onderdeel van het bestuur van het
Centrummanagement Hoensbroek.

De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek is opzoek naar drie betrokken huurders (m/v) die een paar uur per maand kunnen vrijmaken en ons bestuur willen versterken als (aspirant)bestuurslid.

Uw leeftijd speelt overigens geen rol. De enige voorwaarde is dat u huurder bent bij Woonpunt en daarbij woonachtig bent in het stadsdeel Hoensbroek.
De werkzaamheden van een bestuurslid bestaan onder andere uit het bijwonen van onze maandelijkse bestuursvergadering, het organiseren en bijwonen van onze jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering en de eventuele themabijeenkomsten, het assisteren tijdens de spreekuren en het bezorgen van ons Infobulletin.

Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met het bestuur via 0624481590 of bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.
U kunt zich ook aanmelden tijdens onze spreekuren op ons kantoor aan de Marktstraat 145.
Nadat u zich heeft aangemeld, nodigen wij u uit voor een vrijblijvend gesprek.

We horen graag van u!

Fijne feestdagen!

Het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek wenst iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!

In verband met de feestdagen is er van 25 december tot en met 7 januari géén spreekuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek. In dringende gevallen verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon in uw wijk of met het secretariaat (045-5233276). Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard een e-mail sturen naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.

Eindejaarsactie

Voor alle nieuwe huurders, die in 2017 geen lid waren, maar nu alvast lid worden voor het jaar 2018 hebben wij goed nieuws. Na het overmaken van de contributie (€ 4,- voor het gehele jaar) naar NL10INGB0009068564 (o.v.v. uw naam en adres) ontvangt u namelijk een luxe omslagkalender van onze vereniging (zolang de voorraad strekt). Zo kunt u al uw afspraken bijhouden op een overzichtelijke manier.
Wilt u lid worden en een omslagkalender ontvangen? Kom dan langs tijdens een spreekuur (op donderdagen van 10.00 tot 12.00 uur) of stuur een e-mail naar bestuur@hbvgroothoensbroek.nl.
N.B.: alle huurders, die in 2017 lid waren, ontvangen in de loop van oktober of november uiteraard ook een omslagkalender!

Buurtdeal

De gemeente Heerlen geeft de openbare ruimte voortaan op een andere manier vorm dan voorheen. De openbare ruimte wordt opgesplitst in een gemeentelijk deel, een participatief deel en een privédeel. Dat gemeentelijk deel en het privédeel waren er altijd al. Nieuw is het participatief deel. Voortaan zorgt de gemeente ervoor dat de basis op orde is, waarna de bewoners vervolgens zelf aan de slag kunnen om het beeld of de faciliteiten meer naar eigen wens te maken. En de gemeente faciliteert daarbij, bijvoorbeeld met materieel of mensuren. Enkele bewoners van de gemeente gaven al aan bereid te zijn hun handen uit de mouwen te steken voor een hoger onderhoudsniveau of voor de inrichting van hun buurt waarmee ze zich willen identificeren. Op dit moment zijn al ruim 120 initiatieven bekend waarbij de gemeente samen met de bewoners aan de slag kan gaan.

Vergunning voor koeltoren ontvangen

Ja! We hebben op 14 juni de omgevingsvergunning voor de koeltoren ontvangen, dus de koeltoren komt op het Emmaplein in Mariarade te staan.
Op 30 juni beginnen we met een deel van het groen weghalen en het graven van vier gaten waarin poeren en cement komen, zodat de koeltoren vast gemaakt kan worden. Als deze werkzaamheden klaar zijn, kan er een afspraak gemaakt worden met Stado om de koeltoren vanaf het ‘Gammaterrein’ naar het Emmaplein te vervoeren en vervolgens te plaatsen. Hopelijk gebeurt dit alles vóór de bouwvak. Het verven kan eventueel na die vakantie plaatsvinden.
Wij hebben als HuurdersBelangenVereniging een zogenaamde Buurtdeal met de gemeente Heerlen; hierin is onder andere afgesproken dat we samen met bewoners uit Mariarade het groen weghalen en de gaten graven. De gemeente zorgt ook voor de ondersteunende buitendienstmedewerkers en voor benodigde materialen en voor de afvoer van het groen. Verder krijgen we worteldoek, kiezel en cement.
Wij zorgen verder voor het onderhoud van het plein met materialen van de gemeente Heerlen.

Indien u op de één of andere manier hulp kunt bieden, dan horen wij dat graag. We zullen u verder op de hoogte houden over vervoer, plaatsing en verven koeltoren.

De feestelijke onthulling vindt plaats tijdens de jaarlijkse buurtdag op 17 september 2017.

Algemene Ledenvergadering 2017

De HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2017. Deze wordt gehouden op dinsdag 9 mei in de benedenzaal van Hotel-Café Amicitia aan de Markt te Hoensbroek. De aanvang van de vergadering is om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur.

Agenda
1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016
3. Jaarverslag Secretaris 2016
4. Verslag Kascontrolecommissie
5. Jaarverslag Penningmeester 2016
6. Rooster van aftreden en eventuele voorziening in vacatures
Pauze met koffie en vlaai (ca. 19.45 uur)
7. Rondvraag
8. Sluiting

Wij verheugen ons op uw komst!

Kom ook naar onze themabijeenkomst over onderhoud en veiligheid

Mede op verzoek van veel huurders organiseert het bestuur van de HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek (HBVGH) een themabijeenkomst waarbij de thema’s onderhoud (aan woningen, complexen en de woonomgeving) en veiligheid (in uw complex en woonomgeving) aan bod komen. De themabijeenkomst vindt plaats op dinsdag 4 oktober vanaf 19.00 uur in de benedenzaal van Café Amicitia aan de Markt te Hoensbroek.

Er worden presentaties verzorgd door:
– Mw. Mirjam Depondt, directeur-bestuurder Woonpunt
– Dhr. Frank Hoedemakers, hoofd onderhoud Woonpunt
– Dhr. Jo Kleyn, senior sociaal beheer Woonpunt
– Dhr. Patrick van Loon, wijkagent Hoensbroek
– Dhr. Bart Vliegen, gebiedsregisseur Hoensbroek

Na de presentaties is er een pauze ingepland met koffie, thee en vlaai. Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de presentatoren. Bovendien zijn er tijdens de bijeenkomst meerdere medewerkers van Woonpunt aanwezig en kunt u hen vragen stellen.
U bent van harte welkom en wij hopen dan ook op vele aanwezige huurders!

Kijk voor meer informatie op www.hbvgroothoensbroek.nl/tb.

Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 2016

Op dinsdag 24 mei vindt vanaf 19.00 uur de Algemene Ledenvergadering van 2016 plaats in Hotel-Café Amicitia te Hoensbroek.

De precieze agenda wordt later bekend gemaakt en uiteraard ontvangen alle leden een uitnodiging, maar houd deze datum alvast vrij in uw agenda.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur.

Ledenwerving 2016

In 2015 waren er ongeveer 700 huurders van Woonpunt Parkstad in het stadsdeel Hoensbroek lid van onze HBV Groot Hoensbroek. Hoe meer leden, des te meer invloed wij hebben richting Woonpunt. U kunt lid worden of blijven door middel van een overschrijving van € 4,- per acceptgiro of via internetbankieren naar girorekening NL101INGB0009068564 t.n.v. HuurdersBelangenVereniging Groot Hoensbroek, Marktstraat 145, 6431 LN Hoensbroek.

Kijk voor meer informatie op deze pagina.